Quarter Horse English Pleasure Sire Rankings

Rank     Points
1 Pines Devils Alibi 672643 Stallion 252
2 ITR Ima Double Dragon Stallion 246
3 EGS Vicious Special Stallion 211
4 CRR A Deadly Storm Stallion 194